Общи условия

1.Общи Положения.

Blog.works.bg наричан за краткост сайта, собственост на УЪРКС.БГ ООД с ЕИК: 205318756, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 58, вх.В, ет.1 ап.4 предоставя информационни услуги на крайни физически лица наричани – потребители.
Всяко лице, което е отворило в браузера си blog.works.bg или е било пренасочено, към blog.works.bg следва да се запознае с общите условия на сайта. При съгласие с общите условия, лицето извършва електронно волеизявление, с което се съгласява с общите условия и може да използва предлаганите от сайта услуги. При несъгласие с общите условия, лицето няма право да използва сайта blog.works.bg
Официалният език на сайта е българският.
Потребител е всяко дееспособно физическо лице навършило 18 г. Възраст, което е предоставило доброволно данни на сайта blog.works.bg и се е съгласило с общите условия на този сайт. Информацията и Услугите, които предлага сайта blog.works.bg/блог на своите потребители (посетители на сайта) са напълно безплатни.

2. Видове услуги, предлагани от чрез сайта blog.works.bg

– публикуване на информационни материли,статии и анкети свързани с търсене и предлагане на работа, личностно развитие, самоусъвършенстване, както и статии свързани с развитие на човешките ресурси.

3. Регистриране на потребител.

Видове регистрации на потребители
1. Абониране за статии чрез Валидна Електронна поща в блога.
2. Име (Точно наименование на потребителя) и имейл за анкетните форми.
3. Име, имейл и телефон за контактната форма.
 • Валидна Електронна поща – на посочената електронна поща Кандидата получава известия от платформата за промени в общите условия, известия за публикации за новини и анкети.
Анкетните форми съдържат въпроси, които сайта обработва с цел предоставяне на допълнителни статии и полезна информация на своите потребители.
Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ като потребител/посетител, Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от blog.works.bg в електронна форма.
Blog.works.bg не е страна по възникнали преддоговорни и договорни взаимоотношения между потребители на системата.
Потребител не можете да използва, копира, модифицира, разпространявате по какъвто и да е начин съдържание, което не му принадлежи, за цели, различни или несъвместими от целите и предназначението на Услугите, които се предоставят на сайта blog.works.bg, без изричното предварително писмено съгласие на blog.works.bg и/или на съответните трети лица.
Като потребител на сайта blog.works.bg Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на blog.works.bg както и на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4.Информация, която потребител – кандидат попълва на сайта.

Решението до кой да бъде изпратена създадената и съхранена информация на потребител/поссетител на сайта е изцяло негово лично решение и действие.
Потребител/посетител деклариара, че има право да използва съдържанието на информацията, която съхранява и изпраща на други лица, както и че не противоречи на добрите нрави и закона. В случай че това не е така, потребителят носи отговорност за всички вреди, които биха могли да произтекат от това за blog.works.bg или за трети лица.
Информацията, която потребител/посетител на сайта изпраща на blog.works.bg или на други лица посредством blog.works.bg не може да съдържа:
 • Рекламно съдържание
 • материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.
 • съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.
 • Може да въведе в заблуждение потребители използващи сайта


5. Блокиране и отговорност на потребител/посетител.

Потребител/посетител може да бъде блокиран в следните случаи:
 • при съмнения за нарушаване от страна на регистриран потребител на тези Условия, както и нарушаване на добрите нрави и повелителните норми на закона;
 • при постъпило искане от компетентен държавен орган;
 • При постъпила заявка от страна на друг потребител/посетител и наличие на основателна причина за това.
Акаунт на регистриран потребител може да бъде закрит:
 • когато регистрираният потребител направи това ръчно чрез предвидена за това функционалност във сайта.
 • при неизползване на акаунта за период по дълъг от 2 години
 • при съмнения относно нарушаване на настоящите общи условия
 • при нарушаване на повелителните норми на закона
 • в други случаи по преценка на blog.works.bg след извършено предварително уведомяване на потребител на посочен от него мейл.
При констатиране на нарушение от страна на потребител/посетител, съхранявани в Сайта данни за него, се изтриват.
 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след нарушение от страна на потребител/посетител за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.
Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

6. Промени в Условията и предлаганите Услуги

blog.works.bg запазва правото си да добавя,доработва, променя и премахва услуги на сайта, без да дължи за това предупреждение към своите потребители.
Доколкото предоставяните от blog.works.bg Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, blog.works.bg си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

7. Други

Освен при умисъл или при груба небрежност, blog.works.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
 (а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
 (б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.
В случай че потребител използва Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те стават задължителни за него.
В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.
Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.
По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Запознайте се с Политиката ни за поверителност и Употребата на бисквитки тук.